Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dupackovo.sk:
Ing. Lenka Klocháňová
Kvačalova 1217/51, 010 04 Žilina, Slovenská republika
IČO: 44926987
DIČ: 1076086880 ,

Korešpondenčná adresa:
Ing. Lenka Klocháňová
Kvačalova 1217/51, 010 04 Žilina, Slovenská republika

Registrácia zákazníka a ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dupackovo.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, nakladá v zmysle “Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov “.

Vyhlasujeme, že všetky informácie poskytnuté pri registrácii slúžia výlučne pre účely identifikácie pri nákupe v obchode www.dupackovo.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie dávate súhlas so zasielaním ponukových emailov z internetového obchodu www.dupackovo.sk, tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť a zasielanie emailov pozastaviť.

Prijatie a vybavenie objednávky:

Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. O prijatí, potvrdení a expedovaní objednávky Vás budeme automaticky informovať elektronickou poštou – emailom. Objednávku je možné zrušiť zaslaním emailu na adresu info@dupackovo.sk prípadne telefonicky, najneskôr do 24 hodín od jej prijatia.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že pozorne prečítal a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar nevyrába alebo ho nevieme zabezpečiť, prípadne ak sa výrazne zmenila cena tovaru a kupujúci nedá súhlas na úpravu ceny tovaru v objednávke. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho.

Všetky objednávky sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase, čo je obvykle 3-5 pracovných dní. Ak je tovar dlhodobo nedostupný u výrobcu, alebo je len na objednávku a jeho čakacia doba je dlhšia ako päť pracovných dní, o tejto skutočnosti Vás informujeme pri zadaní objednávky. Výrobky, ktoré majú takúto čakaciu dobu to majú uvedené vo všetkých popisoch na našej stránke.  Z dôvodu nedostupnosti tovaru môže vzniknúť situácia, že objednaný tovar nevieme dodať v uvedenom termíne, v takom prípade Vás budeme kontaktovať a o predĺžení dodacej doby informovať resp.jednať o dohode na ďalšom postupe.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod):

Od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) má kupujúci právo odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho písomne alebo emailom, v ktorom uvedie, že chce odstúpiť od kúpnej zmluvy, zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy je uvedený v dolnej časti tejto stránky.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty spolu s faktúrou o nákupe tovaru. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia musí kupujúci vrátiť tovar v pôvodnom stave, v akom mu bol doručený. Ak to nie je možné (tovar bol už použití prípadne spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu za používanie, či spotrebovanie tovaru alebo jeho časti.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar riadne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu tovaru počas dopravy, doporučujeme posielať poistenou zásielkou, nakoľko  za doručenie tovaru v bezchybnom stave prípadne za stratu počas prepravy zodpovedá spotrebiteľ. Prepravné náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  Zásielky odosielané na dobierku nebudeme akceptovať, peniaze za vrátený tovar bude uhradený výhradne bankovým prevodom, číslo bankového účtu je potrebné uviesť vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Cenové podmienky:

Cena tovaru v internetovom obchode www.dupackovo.sk  predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

Vyhradzujeme si právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu, pokiaľ zistíme, že daná cena bola chybne uvedená, prípadne ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar za uvedenú cenu. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať pred odoslaním objednávky a úpravu kúpnej ceny uskutočníme iba na základe Vášho súhlasu.

Poštovné a balné:

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Kuriérskou spoločnosťou, cena poštovného sa určuje z výslednej sumy objednávky nasledovne:

Spôsob dopravy a platby Poštovné na nákup
Slovenská pošta platba na účet/ Dobierka 2,50 € / 3,50 €
Kuriér platba na účet/ Dobierka 3,50 € / 4,50 €

Tovar zasielame aj do zahraničia, ak máte záujem o takýto spôsob zásielky, kontaktujte nás emailom za účelom výpočtu poštovných nákladov. Cena dopravy do zahraničia sa vždy riadi individuálnou dohodou, v závislosti od krajiny, do ktorej sa tovar doručuje a od hmotnosti zásielky, prípadne formy úhrady.

Platba za tovar:

Môžete si vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:

  • platba vopred na bankový účet, bez poplatku
  • platba na dobierku pri prevzatí tovaru na pošte alebo platbe kuriérovi, pri tejto forme platby účtujeme poplatok za dobierku 1 Euro

Reklamačný poriadok:

Prípadné reklamácie riešime v súlade s platným právnym poriadkom. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí rozdiel v množstve tovaru alebo vady tovaru je povinný spísať pri preberaní tovaru u doručovateľa zápis. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď t.j. v deň prevzatia tovaru nahlásiť predávajúcemu. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať si celý obsah zásielky. Poškodenia, ktoré vzniknú pri preprave tovaru nie sú výrobnou vadou, ale mechanickým poškodením. Takéto poškodenia je potrebné reklamovať u kurierskej spoločnosti najneskôr do 24 hodín od obdržania poškodenej zásielky.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe, prípadne záručného listu.

Postup pri reklamácii:

Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne a to vyplnením reklamačného protokolu. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu, do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

Kontaktné údaje pre zasielanie reklamovaného tovaru:
Ing. Lenka Klocháňová
Kvačalova 1217/51
010 04 Žilina, Slovenská republika

Záverečné ustanovenia:

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11.2016 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti ku dňu nákupu.

odstupenie-od-obchodnej-zmluvy

reklamacny-protokol-dupackovo